Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της κάθε επιχείρησης προκειμένου να δηλώσει την προσωπικότητα της
προς το ευρύ κοινό, τους  πελάτες της και τους συνεργάτες της αναλαμβάνουμε την δημιουργία της 
εταιρικής ταυτότητας των πελατών μας.
Όλη η προσπάθεια στο σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας, εστιάζεται στο να προκαλέσουμε  
την προσοχή του κοινού.
Πρέπει λοιπόν η εταιρική μας ταυτότητα να περνάει το μήνυμα εύκολα, με σαφήνεια, να εντυπωσιάζει
και να καταλαμβάνει μέρος από την μνήμη του κοινού.